Mychal Massie — The Daily Rant

HAPPY RESURRECTION DAY

Matthew 28:1-10 (KJV)